Безвихідь у відносинах

 

Я провів тисячі годин душеопікунського наставництва з людьми, які мають труднощі у відносинах. Це не завжди стосується шлюбних відносин між чоловіком і дружиною, коли вони потрапляють в безвихідь у відносинах. Будь-які дві людини в будь-якому типі відносин можуть мати труднощі у відносинах.

Ви знаходитесь у відносинах, в яких ви втратили свою любов? Я говорю не тільки про сімейний роман. Батько та дитина, які колись любили один одного, можуть тепер жити у ворожому напруженні. Брат і сестра, які любили один одного, коли росли, тепер можуть бути розділені через гнів. Співробітники або сусіди, які раніше ладили так легко, тепер можуть посваритись чи не в кожній розмові.

 

Я припускаю, що всі, хто читає дану статтю, можуть виділити принаймні один тип відносин, який не є таким радісним, як це могло б бути. Але, якщо у вас є гарне минуле з відносинами, не пропустіть цей матеріал. Бог може використати вас в якості інструменту примирення між іншими.

Давайте розглянемо 10 типових ознак зіпсутих відносин:

 1. Чи докладаєте ви зусиль, щоб мати близькі стосунки з іншою людиною? (Тільки не застосовуйте це до сексуального життя чоловіка і дружини, близькі стосунки можна визначити теж як «близькість»).
 2. Ви докладаєте зусиль (чи ви боїтеся?) говорити про важливі теми з іншою людиною?
 3. Чи використовуєте ви слова, як зброю, щоб зробити боляче і зруйнувати замість того, щоб застосовувати слова, які можуть збудувати і дати благодать? (Єф. 4:29)
 4. Ви витрачаєте більше часу на критику поведінки іншої людини ніж розмірковуєте про мотиви свого власного серця?
 5. Як часто ви намагаєтесь вирішувати проблеми і розв’язувати конфліктні ситуації?
 6. Чи маєте ви іноді бажання (навіть на мить) ніколи не зустрічати (або не зустріти) іншу людину, щоб мати з нею стосунки?
 7. Ви намагаєтесь служити іншій людині чи ви втратили ту радість, яку ви колись мали у служінні цій людині?
 8. Чи знаходитесь ви в такому стані, коли сердито прокручуєте розмови і спілкування, які ви мали з іншою людиною?
 9. Чи намагаєтеся ви зайнятися будь-чим, щоб уникнути спілкування з іншою людиною? (Іншими словами, чи шукаєте ви виправдання, які дозволяють уникнути її).
 10. Вцілому, ви б сказали, що якість у ваших стосунках зараз гірше, ніж це було ____ місяців / років тому?

 

Шість Кроків

Будь-які відносини будуть проходити через конфлікти. Зрештою, ви – грішник – й живете з іншими грішниками в зіпсутому гріхом світі. Це пов’язано з неприємним!

Отже, я хочу познайомити вас з 6-кроковим біблійним процесом, який допоможе змінити відносини. Перш ніж я скажу вам про кроки, ви повинні знати три речі відносно цього процесу:

 1. Порядок цих кроків має вирішальне значення для процесу зміни.
 2. Не переходьте до наступного кроку, поки процес попереднього не буде завершений.
 3. Зміна ‒ це процес, а не одноразова подія. Цей процес може зайняти кілька місяців і, навіть, років. Не прискорюйте його.

 

Ось вони:

 1. Визнання та прощення

Якщо зміна колись і відбудеться, вона має розпочатися з чесного визнання заподіяного, з подальшим чесним і смиренним наданням пробачення. Якщо ви відмовляєтесь визнати, що ви образили іншу людину, та/або відмовляєтесь залишити заподіяні образи вам, ви не вирішите проблеми в стосунках.

 1. Довіряти та довірятися

Тепер, коли з минулим розібрались, ми повинні мати справу з сьогоденням. Ви повинні зробити все можливе, щоб стати людиною, якій можна довіряти. І потім ви повинні бути готові бути вразливими. Довірте себе іншій людині, знаючи, що вона все ще недосконала людина.

 1. Викорінення та насадження

Це дуже особливий крок: яких конкретних речей ви повинні позбавитися, які заважають у ваших стосунках і чим вам потрібно замінити їх? Не просто працюйте над вашим планом та діяльністю, будьте конкретним у словах, діях і відповідях.

 1. Любіть свого ближнього, як самого себе

Це широка біблійна тема, але ви повинні зробити її особливою. Ким є ця людина для вас та з якими проблемами вона бореться? Як особливим чином ви можете показати любов до її конкретних потреб і бажань?

 1. Боріться з гріхом

Я сказав раніше, що зміни не відбуваються відразу, так що ви повинні визначити, що ви збираєтеся робити, коли інша людина грішить. Як ви це зробите залежить від вас, але ви повинні дати іншій людині право сказати «Почекайте! Те, що ви тільки-що зробили або сказали мені, було неправильно ‒ давайте поговоримо про це».

 1. Пильнуйте та моліться

Навіть тоді, коли суттєва зміна відбулася, ви все одно повинні пильнувати ваші відносини. Ви знаходитесь у зоні військових дій, борючись зі своїм гріхом і спокусою зовнішнього світу. Стежте за своєю поведінкою і моліться про Божу благодать, щоб ви отримали очі, які зможуть бачити себе точніше.

Для вас існує допомога і надія в Євангелії Ісуса Христа. Одного разу, ваші стосунки будуть повністю вільні від конфлікту і чвар, але Біблія дає вам практичні кроки для зміни прямо тут і прямо зараз.

За матеріалами служіння Пола Тріппа

http://www.paultripp.com/articles/posts/stuck-in-relationships

 

Пол Девід Тріпп

є пастор, автор, та спікер міжнародних конференцій. Він є президентом служіння "Пол Тріпп Міністрі" через яке він намагається під'єднати преображуючу силу Ісуса Христа до повсякденного життя. Це бачення привело Пола до того, щоб написати 15 книг про християнське життя. Він подорожує по всьому світі, проповідуючи і навчаючи. Головна мотивація Пола в тому, щоб допомогти людям зрозуміти, як Євангеліє Ісуса Христа говорить про практичну надію в усіх речах, з якими стикаються люди в цьому зруйнованому світі.

Сайт: http://www.paultripp.com l Facebook: https://www.facebook.com/pdtripp

˟  Close

Stuck in Relationships

I've spent thousands of hours in counseling sessions with people who are stuck in relationships. It wasn't always a husband and wife in a marriage gone bad; any two people in any type of relationship can find themselves stuck.

Are you in a relationship that has lost its passion? I'm not just talking about marital romance. A parent and child who once adored each other can now live in hostile tension. Two siblings who loved each other growing up can now be separated by anger. Co-workers or neighbors who used to get along so easily can now find it hard to have an argument-free conversation.

I would assume that everyone reading this Article can identify at least one relationship that isn't as joyful as it could be. But, if you have a good history with relationships, don't skip over this material. God can use you as an instrument of reconciliation between others.

To begin, let's look at 10 typical signs of a relationship gone bad:

 1. Do you struggle to be intimate with the other person? (Don't just apply this to the sexual life of a husband and wife; intimacy can be defined as "closeness")
 2. Do you struggle - or are you afraid - to talk about important subjects with the other person?
 3. Do you use words as weapons to hurt and tear down instead of using words to build up and give grace? (Ephesians 4:29)
 4. Do you spend more time criticizing the behavior of the other person than you do reflecting on the motives of your own heart?
 5. Do you continually struggle to solve problems and resolve conflict?
 6. Do you ever wish - even just for a moment - that you had never met (or had) the other person in the relationship?
 7. Do you struggle to serve the other person, or, have you lost the joy you once had in serving that person?
 8. Do you find yourself angrily replaying the conversations and interactions you had with the other person?
 9. Do you try to make yourself busy so you don't have to interact with the other person? (In other words, do you look for excuses that allow you to avoid them)
 10. As a whole, would you say that the quality of your relationship is worse now than it was ____ months/years ago?

SIX STEPS

Every relationship is going to experience conflict. After all, you - a sinner - are living with other sinners in a fallen world. It's bound to be messy!

So, I want to introduce you to a 6-step biblical process for changing a relationship. Before I tell you the steps, you need to know three things about this process:

 1. The order of these steps is crucial to the process of change
 2. Don't move on to the next step until the current work is complete
 3. Change is a process, not an event. This process could take months - even years. Don't rush it.

Here we go:

 1. Confession & Forgiveness

If change is ever going to take place, it has to begin with an honest confession of wrongs done, followed by an honest and humble granting of forgiveness. If you're refusing to admit you wronged the other person, and/or refusing to let their wrongs go, you won't get unstuck.

 1. Trusting & Entrusting

Now that the past has been dealt with, we need to deal with the present. You need to do everything you can to become a trustworthy person. And then, you need to be willing to be vulnerable. Entrust yourself to the other person, knowing that they're still imperfect people.

 1. Uprooting & Planting

This is a very concrete step: what specific things do you need to get rid of in your relationship that interfere, and what do you need to replace them with? Don't just work on your schedule and activities; be specific about words and actions and responses.

 1. Love Your Neighbor As Yourself

This is a broad Biblical theme, but you need to make it specific. Who is this person in your relationship, and what do they struggle with? How can you specifically show love to their specific needs and desires?

 1. Deal With Sin

I said earlier that change doesn't happen overnight, so you need to determine what you're going to do when the other person sins. How you do this is up to you, but you need to give the other person the right to say, "Hold on, what you just did or said was wrong - let's talk about it."

 1. Watch & Pray

Even when significant change has taken place, you still need to guard your relationship. You're in a war zone, fighting your own sin and the temptation of the outside world. Watch over your behavior and pray for the grace of God to give you eyes that see yourself with accuracy.

There is help and hope for you in the Gospel of Jesus Christ. One day, your relationships will be completely free from conflict and strife, but the Bible gives you practical steps for change, right here, right now.

http://www.paultripp.com/articles/posts/stuck-in-relationships