Історія музичного служіння церкви «Община Доброго Пастиря»

Історію групи прославлення можна було б розділити на різні етапи. Та, якщо враховувати усі роки існування церкви (з 1991 року), за останні півтора-два роки склад групи повністю оновився. Раніше, починаючи з 90-х років за різних причин лідери та учасники цього служіння неодноразово змінювалися. Змінювався репертуар, кількість музикантів зростала й зменшувалася, використовували різні інструменти й на кожному етапі були свої пріорітети. 

˟  Close

History of Music Ministry of the church "Community of the Good Shepherd"

History of the worship group can be divided into different stages. However, if we take into consideration all the years of the Church existence ( from 1991), members of the group have completely renewed for the past two years. Previously, since the 90s, the leaders and members of this ministry have changed many times for various reasons. The repertoire has been changing, the number of artists has been growing and diminishing, a variety of instruments have been used and at every stage have been some priorities.

 

"Songs of Revival" with the piano accompaniment

Since the founding of the church by the end of the 90s in charge of the music ministry was Victor Krischuk. The audience spontaneously ordered a song from the collection of "Songs of Revival", and our brother Victor accompanied on the piano in his proper subtle jazz style. If necessary, he was replaced by Lyudmila Orlenko.

 

Small ensemble

From the beginning the available musicians put together a small ensemble, that sang for the church from time to time. It included Oleg Bloschuk, Victor Krischuk, Yura Stasiuk, Yura Grinyov, Yura Leszczynski, Tanya Vitruk, Inna Rudnitskaya. For several years they were able to visit and perform in Kiev, Moscow, Sevastopol and other cities. From time to time they served in the native church. One of their songs: "God is with us, and always be faithful to Him."

 

Guitar instead of piano

After Victor Krischuka first who tried to form a group of worship was Vitaly Skotinyansky. This was in the late '90s, when the church rented a room in the House of Officers and in the early years of meetings in the Cooperative College. First acoustic guitar hadreplaced the piano, then there were singers and updated repertoire.

 

Drummers and guitar

In 2001, Oleg Bloschuk, Vitaly Skotinyansky and a team of young people were blessed to start a new church. Igor Kozlov (drums) and Oleg Los’ (vocals, acoustic) began to carry the responsibility for the music ministry in the "Community of the Good Shepherd". Igor skillfully mastered chopsticks and brushes - gently and rhythmically. And Oleg brought a good element of his own experience in his "outlived songs."

 

A gradual increase of the new instruments and performers

From 2003 Oleg Los’ left to serve and to form the worship team. There were new vocalists, another acoustic guitar was added. Soon there began to play the piano again and sometimes even a violin. Approximately in 2007 was added a bass guitar.

Later, in the new building on the Krushelnytska street, Alex Parfilo bacame responsible for the group. It served at Sunday meetings, at many weddings and conferences. Part of the team (if not all) in summer and winter seasons carried ministry in Christian camps in the Crimea, the Carpathians, Shatsk, Zalessie.

 

During the crisis

In the years 2012-13 a significant contribution to the music ministry made Svetlana Marinchuk (Samus), who supported the "hand of Moses" in a difficult period for the church. As well as other participants who responded and joined the worship team even for temporary help at this stage: Lyudmila Orlenko (piano), Paul Rudenko (acoustics), Vsevolod A. Pavlovich (bass), Natalya Shvets (piano, violin), Julia Gulyuk (vocals), Elena Lashchuk (vocals), Natalia Terletskaya (vocals).

 

A New Beginning

From January 2014 began a new stage of musical ministry in the Church "Community of the Good Shepherd." Natalia Alenova began to bear responsibility for the musical part (music/vocals), and Artem Prystupa was put responsible for the service, especially for its spiritual part (establishment of relations between members of the group, deepening the biblical basis for ministry, verbal clearance "inserts" between songs during the service).

 

Current members:

 • Paul Rudenko - acoustic guitar;
 • Mark Kolpakov - acoustic guitar 2;
 • Vladimir Savin - drums / bass guitar;
 • Natalia Malchevskaya - piano;
 • Alexander Vashchuk - sax / percussion;
 • Andrew Blischik - 1 soundman;
 • Vitaly Vergules - 2 soundman / technical operator;
 • Ivan Guranets - 3 soundman;
 • Paul Sosnowski - technical operator (text of the songs);
 • Roman Paszkowski - technical operator;
 • Daria Prystupa - vocals;
 • Artem Prystupa - vocals;
 • Eugene Palchevsky - vocals;
 • Natalia Alenova - vocals;
 • Julia Gulyuk - vocals;
 • Leonid Borisevich - musical advisor.

«Песнь Возрождения» під акомпанемент фортепіано

З часу заснування церкви до кінця 90-х років відповідальним за музичне служіння був Віктор Крищук. Зал спонтанно замовляв пісні зі збірника «Песнь Возрождения», а брат Віктор акомпанував на фортепіано у притаманному для нього тонкому джазовому стилі. За необхідністю його заміняла Людмила Володимирівна Орленко.

 

Невеличкий ансамбль

Ще на початку з наявних музикантів зібрався невеличкий ансамбль, який часом співав для церкви. До нього входили Олег Блощук,  Віктор Крищук, Юра Стасюк, Юра Гриньов, Юрій Ліщинський,  Таня Вітрук, Інна Рудницька. За декілька років існування вони змогли побувати й виступати в Києві, Москві, Севастополі й інших містах. Час від часу група служила в рідній церкві. Одна з їхніх  пісень: «З нами Бог, будьте завжди вірні Йому».

 

Гітара замість фортепіано

Після Віктора Крищука, вперше сформувати групу прославлення намагався Віталій Скотинянський. Це було в кінці 90-х років, коли церква орендувала приміщення в Будинку офіцерів і в перші роки зібрань у Кооперативному технікумі. Спочатку акустична гітара замінила фортепіано, з’явилися вокалісти  й оновлювався репертуар.

 

Ударники і гітара

У 2001 році Олега Блощука, Віталія Скотинянського й команду молодих людей благословили на організацію нової церкви. А відповідальність за музичне служіння в «Общині Доброго Пастиря» почали нести Ігор Козлов (ударники) і Олег Лось (вокал, акустика). Ігор майстерно володів паличками й щітками – м’яко і ритмічно. А Олег вносив хороший елемент власного досвіду в своїх «пережитих піснях».

Поступове зростання: нові інструменти і виконавці, хор

З 2003 року служити й формувати групу прославлення залишився Олег Лось. З’являлися нові вокалісти, додалася ще одна акустична гітара. Скоро знову заграло фортепіано й часом навіть скрипка. Приблизно в 2007 році додалася бас-гітара.

Окрім того, в 2004 році Сергій Альонов намагався реанімувати хор. На початку весни розпочалися репетиції. Загалом, не більше 15 учасників. Співали раз на місяць, попередньо провівши 4 репетиції. Найперша пісня, яку вивчили ‒ «Величне і святе Твоє ім'я». Декілька разів хор виступав в дочірній церкві «Скеля». На Різдво учасники хору відвідували членів церкви, співаючі різдвяні пісні. І одного разу мали виступ об'єднаного хору спільно з хором церкви «Джерело життя» у стінах останньої. На жаль, у середині 2006 року хор припинив своє служіння у зв'язку із зайнятістю багатьох його учасників і, як результат, «неможливістю» відвідувати репетиції.

Пізніше, вже у новому приміщенні на вулиці Соломії Крушельницької, відповідальність за групу прославлення ніс Олексій Парфіло. Група служила на зібраннях, багатьох весіллях, конференціях. Частина команди (якщо не уся) у літні й зимові сезони несла служіння в християнських таборах у Криму, Карпатах, Шацьку і Заліссі.

 

У період кризи

У роки 2012-13 значну лепту в музичне служіння внесла Світлана Маринчук (Самусь), яка підтримала «руки Мойсея» у складний для церкви період. А також інші учасники, які відгукнулися і підставили своє плече, приєднавшись до групи прославлення або тимчасово допомігши на цьому етапі: Людмила Володимирівна Орленко (ф-но), Павло Руденко (акустика), Всеволод Андрійович Павлович (бас), Наталка Швець (ф-но, скрипка), Юля Гулюк (вокал), Олена Лащук (вокал), Наталка Терлецька (вокал).

Новий початок

З січня 2014 року розпочався новий етап музичного служіння в церкві «Община Доброго Пастиря». Відповідальність за музичну частину (музика/вокал), почала нести Наталка Альонова, а відповідальним за служіння, особливо за його духовну частину (налагодження стосунків між учасниками групи прославлення, заглиблення у Біблійну основу служіння, оформлення словесних «вставок» між піснями під час служіння), був поставлений Артем Приступа.

Наявний склад команди:

 • Павло Руденко – акустична гітара;
 • Наталка Мальчевська – фортепіано;
 • Олександр Ващук – саксофон/перкусії;
 • Катерина Піменова - перкусії;
 • Віталій Вергулес – 1 звукооператор/технічний оператор;
 • Павло Сосновський – технічний оператор 2 (висвітлення пісень);
 • Дарина Приступа – вокал;
 • Артем Приступа – вокал;
 • Максим Буняк - вокал;
 • Євген Пальчевський – вокал;
 • Наталка Альонова – вокал, скрипка;
 • Оксана Каліщук - вокал;
 • Юлія Гулюк – вокал;
 • Вікторія Савчук - вокал;
 • Катерина Альонова - вокал, сопілка, панфлейта;
 • Леонід Борисевич – музичний радник, акустика, бас, соло (подекуди);